فایل ارائه شفاهی مقاله بازگشت

قابل توجه پژوهشگران عزیز، تمپلت ارائه شفاهی مقالات در سایت کنفرانس بارگذاری شده است.

مسیر دانلود: منوی مقالات قسمت فرمت خام ارائه مقالات شفاهی

تاریخ خبر:  1399/10/05