تغییر هزینه محققین و متخصصین از صنعت بازگشت
طبق توافق بعمل آمده، به منظور بهره گیری از برنامه های مختلف کنفرانس هزینه شرکت در کنفرانس، شرکت در کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی برای محققین و متخصصین از صنعت با اعمال تخفیف پانصد هزار تومان (500000 تومان) در نظر گرفته شده است.
تاریخ خبر:  1399/10/03