تمدید دوباره مهلت ارسال مقاله بازگشت
خدمت اساتید، متخصصین و دانشجویان گرامی عرض کنیم که با توجه به تماس ها و درخواست های مکرر مهلت ارسال مقاله دوباره تمدید گردید . لطفا در زمان تعیین شده مقالات خود را سابمیت کنید.
تاریخ خبر:  1399/09/11