کنفرانس مجازی بازگشت
با توجه به شیوع ویروس کرونا (کووید 19) کنفرانس به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
تاریخ خبر:  1399/07/18