مشاهده نتایج داوری مقالات بازگشت

نویسندگان محترم مقالات:

ضمن تشکر و قدردانی از ارسال مقاله به "سیزدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت" نتایج داوری مقالات بر اساس نظر هیئت محترم علمی کنفرانس اعلام می گردد. لازم به ذکر است اطلاعات بیشتر متعاقبا اعلام خواهد شد .

جهت مشاهده نتایج داوری مقالات کلیک کنید.

تاریخ خبر:  1397/10/02