فراخوان شرکت مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران در راستای بهره وری از سیزدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت بازگشت

                                                                                                                                                          

شرکت مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران به منظور بهره بردن حداکثری  کلیه متخصصین و کارشناسان حوزه حفاظت و اتوماسیون شبکه های قدرت جهت مشارکت و حضور فعال در سیزدهمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت طی فراخوانی دعوت بعمل آورده است‌‌. متن فراخوان به شرح زیر است.

تاریخ خبر:  1397/08/30