صدور مجوز IEEE بازگشت

صدور مجوز IEEE برای برگزاری سیزدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم­های قدرت در دانشگاه صنعتی شریف

 

تاریخ خبر:  1397/08/22