حق ثبت نام

اسکان (هتل مروارید بهشهر)

موضوع پرداخت

بابت

هزار ریال*

روسای جلسات

صدور کارت کنفرانس و کارت کارگاهها

-

سخنرانان مدعو

صدور کارت کنفرانس و کارت کارگاهها

-

ارائه کنندگان کارگاههای آموزشی

صدور کارت کنفرانس و کارت کارگاهها

-

مقاله ارسال شده

قرار گرفتن در فرایند داوری

500

مقاله پذیرفته شده

صدور کارت کنفرانس برای ارائه کننده مقاله و یک نفر دیگر از مولفین (بر طبق اعلام نویسنده مسئول)

2500

دانشجویان (بدون مقاله)

صدور کارت کنفرانس

1500

استادان (بدون مقاله)

صدور کارت کنفرانس

2500

متخصصین از صنعت (بدون مقاله)

صدور کارت کنفرانس

4500

شرکت در کارگاه های آموزشی

صدور کارت کارگاهها

2500