ساختار کنفرانس

کمیته اجرایی کنفرانس:

دکتر علی محمد رنجبر

رئیس کنفرانس


دکتر سیدحمید حسینی

دبیرعلمی کنفرانس


 

دکتر مهدی وکیلیان

دبیرکمیته ارتباط با صنعت

دکتر احسان حاجی پور

دبیرکنفرانس


 

دکتر امیر صفدریان

مسئول روابط عمومی و انتشارات


کمیته علمی کنفرانس:

آقای دکتر علی محمد رنجبر
آقای دکتر شهرام منتصر کوهساری
آقای دکتر حسین عسکریان ابیانه
آقای دکتر حسن حسینیان
آقای دکتر حسن غفوری فرد
                  
آقای دکتر سید محمد شهرتاش
آقای دکتر داود فرخزاد
                    
آقای دکتر مجتبی خدرزاده                          
آقای دکتر حسین کاظمی کارگر                    
خانم دکتر زهرا مروج                               
آقای دکتر مجید صنایع پسند                        
آقای دکتر صادق جمالی                    
آقای دکتر مهدی داورپناه                            
آقای دکتر حیدر صامت                              
آقای دکتر سید حمید حسینی                         
آقای دکتر امیر صفدریان                            
آقای دکتر مهدی وکیلیان                            
آقای دکتر احسان حاجی‌پور
آقای دکتر حسن منصف
                         
آقای مهندس سیدزمان حسینی
آقای مهندس همایون حائری
                      
آقای مهندس عیلرضا شیرانی                       
آقای مهندس غلامرضا خوش خلق                 
آقای مهندس مجید خدامی
آقای مهندس صالح معرفت
آقای دکتر هاشم علیپور
                           
 
آقای دکتر معین عابدینی

آقای دکتر پیمان جعفریان

آقای دکتر سید محمد هاشمی

کمیته دائمی کنفرانس:

آقای دکتر حسین عسکریان ابیانه                                              
آقای دکتر حسن غفوری فرد                                         
آقای دکتر سید حسین حسینیان                                      
آقای مهندس همایون حائری                                                                                        
آقای مهندس سید زمان حسینی                                      
آقای دکتر محمودرضا حقی فام                                     
آقای دکتر هاشم علیپور                                                 
آقای دکترحسن منصف                                                 
آقای دکتر محمد آقاشفیعی                                             
آقای مهندس غلامرضا خوش خلق                                
آقای دکتر اسماعیل همدانی گلشن                                 
آقای مهندس حسین افضلی                                            
آقای دکتر داود فرخزاد                                                 
آقای دکتر سیدحمید حسینی                               
آقای مهندس محمدحسن متولی زاده                               
آقای مهندس رسول موسی الرضایی                             
آقای دکتر علیرضا شیرانی                                    
آقای دکتر سید محمد شهرتاش