تاریخ های مهم
 آخرین مهلت ارسال مقاله کامل:  

 10 آذر ماه ۱۳۹۹     25 آذر ماه 1399 اعلام وضعیت نهایی مقاله:              1 دی ماه 1399             
   
 آخرین مهلت ارسال نسخه نهایی مقاله:
 6 دی ماه 1399
 
 آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس و کارگاه:             9 دی ماه 1399