تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال مقاله کامل:

1 آبان لغایت 15 آذر ماه 1400

علام نتایج داوری: 10 دی ماه1400 
آخرین مهلت ارسال نسخه نهایی مقاله: 20 دی ماه1400
آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس و کارگاه: 22 دی ماه1400