تاریخ های مهم
 آخرین مهلت ارسال مقاله کامل:    ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۷ 
   
  آخرین مهلت ارسال مقاله کامل: ۱۳ آذرماه ۱۳۹۷  
   
 اعلام وضعیت نهایی مقاله:    ۲دی ماه ۱۳۹۷
   
  آخرین مهلت ثبت نام:      ۸ دی ماه ۱۳۹۷