تاریخ های مهم
 آخرین مهلت ارسال مقاله کامل:    ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸
  تمدید شد ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۸ 


 
 اعلام وضعیت نهایی مقاله:     ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۸
 
  آخرین مهلت ثبت نام:     ۷ دی ماه ۱۳۹۸