تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال مقاله کامل:                                                                               پانزده آبان ماه ۱۳۹۶   30 آبان ماه 1396

اعلام وضعیت نهایی مقاله:                                                                                     بیست آذر ماه ۱۳۹۶

آخرین مهلت ثبت نام پایان نامه  برتر                                                                           سی آبان ماه 1396

آخرین مهلت ثبت نام با تخفیف:                                                                                 یک دی ماه ۱۳۹۶

آخرین مهلت ثبت نام:                                                                                           پانزده دی ماه ۱۳۹۶

برگزاری کارگاه های آموزشی مطابق برنامه اعلام شده در بخش "برنامه کنفرانس":            بیست و پنجم دی ماه ۱۳۹۶

جلسه افتتاحیه کنفرانس:                                                                                       بیست و ششم دی ماه ۱۳۹۶

جلسات کنفرانس:                                                                                              بیست و ششم و بیست و هفتم دی ماه ۱۳۹۶