سخنرانان کلیدی

کمیته علمی و اجرایی کنفرانس در تلاش هستند تا اطمینان حاصل نمایند شرکت کنندگان در حضور اساتید و همکاران، نهایت استفاده را از زمان ارزشمند خود خواهند برد. از این رو، برنامه‌ریزی‌های منظم و دقیق جهت هر چه غنی تر برگزار کردن این رویداد در دست بررسی و اقدام می‌باشد. علاوه بر این، ما خوشحالیم که سخنرانان کلیدی را خواهیم داشت که تخصص، دیدگاه و بینش خود را در زمینه های حفاظت و اتوماسیون به اشتراک می گذارند. در این راستا، سخنرانان کلیدی کنفرانس متعاقباً اعلام خواهند شد.