محل برگزاری کنفرانس

 

ایران، تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی، سالن جابربن حیان