کارگاه های آموزشی

عنوان کارگاه

ارائه دهنده

سرفصل‌ها

تکنولوژی جدید در پست‌های دیجیتال

دکتر هاشم علیپور

alipour@tavanir.org.ir

1- مقدمه

2- حفاظت پست‌های دیجیتال

3- کنترل پست‌های دیجیتال

4- پست‌های دیجیتال در کشورهای صنعتی

دستگاه تست پیشرفته

دکتر فرزاد رضوی

farzad.razavi@gmail.com

1- مقدمه

2- آشنایی با استانداردهای تست

3- تست دیفرانسیل

4- تست دیستانس

کارگاه آموزشی تحلیل حوادث نیروگاهی مرتبط با هماهنگی رله‌های حفاظتی نیروگاه با حفاظت‌های شبکه انتقال

مهندس علی عاقلی

ali.agheli85@gmail.com

1- تحلیل دو مورد حادثه واقعی نیروگاهی در شبکه تولید و انتقال برق کشور به همراه بررسی شکل موجهای ثبت شده در ثبات رله

2- بررسی حداقل نیازمندی‌ها و الزامات سیستم حفاظت نیروگاه مطابق با نظامنامه سیستم رله و حفاظت برق کشور

3- بررسی طرح حفاظتی مرسوم در نیروگاههای شبکه انتقال برق کشور

4- بررسی تنظیم و هماهنگی حفاظت 51V نیروگاه با حفاظت‌های شبکه انتقال و جلوگیری از بروز حوادث نیروگاهی

5- بررسی نحوه تنظیم و هماهنگی حفاظت‌های اضافه جریان و ارت فالت ترانسفورماتور اصلی واحد به منظور جلوگیری از بروز حوادث نیروگاهی

6- بررسی نحوه تنظیم و هماهنگی حفاظت امپدانسی و Out-of-Step نیروگاهی

7- بررسی نحوه تنظیم و هماهنگی حفاظت کاهش ولتاژ باس مصرف داخلی نیروگاه