کارگاه های آموزشی
 

عنوان کارگاه

ارائه دهنده

سرفصل‌ها

تکنولوژی جدید در پست‌های دیجیتال

دکتر هاشم علیپور

alipour@tavanir.org.ir

1- مقدمه

2- حفاظت پست‌های دیجیتال

3- کنترل پست‌های دیجیتال

4- پست‌های دیجیتال در کشورهای صنعتی

دستگاه تست پیشرفته

دکتر فرزاد رضوی

farzad.razavi@gmail.com

1- مقدمه

2- آشنایی با استانداردهای تست

3- تست دیفرانسیل

4- تست دیستانس