کارگاه های آموزشی

عنوان کارگاه

ارائه دهنده

آخرین دستاوردهای پستهای دیجیتال

شرکت ناری

تستهای پیشرفته رله های حفاظتی

دکتر رضوی

تحلیل حوادث نیروگاهی مرتبط با حفاظت‌های شبکه انتقال

علی عاقلی

مدیریت شبکه

تحلیل حوادث گسترش یافته در شبکه برق مشهد

برق منطقه‌ای خراسان

اتوماسیون و هوشمند سازی شبکه توزیع

مهندس صمدی و دکتر فریدونیان

شرکت توانیر و دانشگاه خواجه نصیر

هوشمند سازی مصرف انرژی الکتریکی

مهندس مدقق

شرکت توانیر

ملاحظات پیرامونی مهاجرت شبکه های مخابراتی شبکه برق ایران ازPDM به IP

شرکت موننکو

بررسی و تحلیل حملات سایبری مهم به سامانه های صنعت برق

دکتر مرتضوی

راهبری و پایش پستهای بدون اپراتور، چالشها و راهکارها

مهندس حسن پور و مهندس حسنی
برق منطقه ای خراسان

بررسی مشکلات بهرهبرداری از سیستمهای اتوماسیون پست

مهندس کردکریمی

سندیکای صنعت برق

مطالعه شبکه انتقال و فوق توزیع گیلان به منظور محاسبه تنظیمات بهینه حفاظتی و هماهنگ نمودن رله های حفاظتی در شرايط رینگ باز و بسته

مهندس قمی‌تبار

برق منطقه‌ای گیلان