تنظیم تطبیقی رله­ی دیستانس برای حفاظت خطوط انتقال موازی دارای UPFC و متصل به مزرعه­ی بادی
نویسندگان:
علیرضا اسفندیار پور دیلمی - علیرضا صفاریان
عنوان کنفرانس:
دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
سال انتشار:
1394
دریافت فایل مقاله:
HyperLink