مشارکت نیروگاه بادی در کنترل فرکانس شبکه با کار در ناحیه­ی فرا سرعت
نویسندگان:
احمدرضا اباذری - حسن منصف
عنوان کنفرانس:
دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
سال انتشار:
1394
دریافت فایل مقاله:
HyperLink