استفاده از معادلات توالی خط در تعیین مکان خطا در خطوط ترکیبی کابلی- هوایی
نویسندگان:
نوید بشیان - جواد ساده
عنوان کنفرانس:
دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
سال انتشار:
1394
دریافت فایل مقاله:
HyperLink