شبیه سازی TRV کلید­های قدرت خط انتقال 765 کیلو ولتی عسلویه اصفهان در حین رخداد انواع خطا­ها و بررسی تاثیر فاصله­ی خطا از کلید، اثر بار خط و راکتور جبران ساز بر دامنه­ی آن
نویسندگان:
علی هاشمی پناه - حمید جوادی
عنوان کنفرانس:
دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
سال انتشار:
1394
دریافت فایل مقاله:
HyperLink