روشی نوین جهت ارزیابی ریسک ناشی از اجرای حملات سایبری علیه سیستم حفاظتی
نویسندگان:
مهدی بهرامی - محمود فتوحی فیروزآباد - حسین فرزین
عنوان کنفرانس:
دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
سال انتشار:
1394
دریافت فایل مقاله:
HyperLink