بررسی عملکرد شبکه­ی عصبی مصنوعی برای اصلاح جریان CT
نویسندگان:
محمد هادی پاک - فرهاد حق جو
عنوان کنفرانس:
دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
سال انتشار:
1394
دریافت فایل مقاله:
HyperLink