بررسی تاثیر جبران ساز استاتیکی SVC در حفاظت دیستانس خطوط انتقال نیرو
نویسندگان:
آرش نجد بنایی - حسین شایقی - محمد همزه - حسین پرهیزکار - رامز نجد بنایی
عنوان کنفرانس:
دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
سال انتشار:
1394
دریافت فایل مقاله:
HyperLink