الگوریتم جدید جهت کاهش هزینه های تنظیم مجدد رله های جریان زیاد با حضور منابع تولید پراکنده در شبکه­های توزیع
نویسندگان:
سید مهدی حسینی - محسن اصیلی
عنوان کنفرانس:
دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
سال انتشار:
1394
دریافت فایل مقاله:
HyperLink