استفاده از داده­های یک سمت برای تخمین امپدانس متقابل جهت تنظیم امپدانسی رله­های دیستانس
نویسندگان:
مجید صمدی - کاظم مظلومی
عنوان کنفرانس:
دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
سال انتشار:
1394
دریافت فایل مقاله:
HyperLink